ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Po zakończeniu spotkań doradczych w terminie od 10 grudnia 2018 r. do 04 stycznia 2019 r.  włącznie prowadzony będzie nabór biznesplanów. Ze względu na okres świąteczny prosimy dostarczać dokumenty do biura projektu przy ul. Harcerskiej 8, Chodzież w godzinach: od 8 do 16 w dniach: 27.12.2018 r., 28.12.2018 r., 02.01.2018 r. oraz w punkcie informacyjnym przy ul. Legionów 12/1. Konin w dniu 03.01.2018 r. w godzinach 12 do 20. Minimalny termin (10 dni) określony został przez dokument Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014- 2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość jednak w momencie wpłynięcia wszystkich biznesplanów nabór zostanie zamknięty oraz rozpocznie się ocena.

Biznesplan należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach elektronicznych na płytach CD/DVD. Na płytach biznesplan należy nagrać w wersji PDF – plik przekonwertowany z wersji edytowalnej – nie zeskanowany! Płyty należy opisać: Imię, nazwisko, pełna nazwa firmy.

Dokumenty obowiązkowe do złożenia (w 1 egzemplarzu każdy):

1. Wniosek o przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego.

2. Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis.

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (również – instrukcja wypełniania formularza oraz lista identyfikatorów gmin).

Jednocześnie w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika do biznesplanów należy dołączyć oświadczenie o przewidywanym zatrudnieniu.

4. Oświadczenie o zatrudnieniu.

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.

Po zakończeniu naboru odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków, która wyłoni 35 osób do dofinansowania (21 kobiet i 14 mężczyzn).