ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami do pobrania. Biuro projektu informuje, iż poniżej załączone dokumenty nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą dlatego mogą ulec zmianie. Informacja o zaakceptowaniu Regulaminu wraz z załącznikami zostanie umieszczona na stronie niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

 

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
ZAŁĄCZNIK NR 1 BIZNESPLAN
ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularz de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług
ZAŁĄCZNIK NR 6 Oświadczenia UP
ZAŁĄCZNIK NR 7 Karta Oceny Biznesplanu
ZAŁĄCZNIK NR 8 Wzór umowy dotacji
ZAŁĄCZNIK NR 9 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z zestawieniem
ZAŁĄCZNIK NR 10 Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług
ZAŁĄCZNIK NR 11 Harmonogram rzeczowo finansowy wsparcia pomostowego
ZAŁĄCZNIK NR 12 Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł
ZAŁĄCZNIK NR 13 Wniosek o wsparcie pomostowe
ZAŁĄCZNIK NR 14 Karta oceny formalnej wniosku WP
ZAŁĄCZNIK NR 15 Karta oceny merytorycznej wniosku WP
ZAŁĄCZNIK NR 16 Wzór umowy wsparcia pomostowego
ZAŁĄCZNIK NR 17 Aneks do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
ZAŁĄCZNIK NR 18 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych
ZAŁĄCZNIK NR 19 Zaświadczenie o pomocy de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 20 A Oświadczenie współmałżonka zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań
ZAŁĄCZNIK NR 20 B Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu