ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie unijnym

„Gwarancja lepszego jutra!”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego [w tym min. 30 (17K/13M) na terenie objętym zatwierdzonym programem rewitalizacji], pozostających bez
zatrudnienia [30 (17K/13M) bezrobotnych oraz 30 (17K/13M) biernych zawodowo], znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:
● min. 34 kobiety
● min. 12 (7K/5M) osób w wieku 50 lat i więcej
● min. 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami
● min. 12 (7K/5M) osób długotrwale bezrobotnych
● min. 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach,
poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w postaci:
1. identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD (Zad.1),
2. indywidualnego poradnictwa zawodowego (Zad.2),
3. szkoleń (Zad.3),
4. staży (Zad.4),
5. pośrednictwa pracy (Zad.5).
Realizacja niniejszego proj. jest uzasadniona problemem niskiej zdolności do zatrudnienia osób z grupy docelowej, na którą składa się m.in. brak kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganych przez lokalnych pracodawców. Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane wyżej problemy, poprzez objęcie ww. osób kompleksowym wsparciem, zwiększającym zdolność grupy docelowej do podjęcia zatrudnienia.
Główne rezultaty zaplanowane do osiągnięcia.:
● Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-min. 24 (14K/10M),
● Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -min. 30 (17K/13M).
● Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3-min. 42%

Informacje i zapisy:
Biuro projektu: ul. Ruska 61/34, 50-301 Wrocław
Tel. 731 085 008, 530 288 431
e-mail: biuro@alterego-dis.pl