ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej zamieszczamy zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy wzory dokumentów dotyczące dofinansowania na założenie działalności gospodarczej. Zarówno regulamin jak i wzory wniosków, oświadczeń, rozliczeń obowiązują osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu i przejdą proces doradczo-szkoleniowy zgodnie z wskazaniem doradcy zawodowego.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.
UWAGA! Poniższych wzorów nie należy wypełniać i składać na etapie rekrutacji do projektu.

 

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 1 Biznesplan
Załącznik 2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik 3 Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik 4 Formularz de minimis
Załącznik 5 Szczegółowe zastawienie towarów i usług do BP
Załącznik 6 Oświadczenia UP
Załącznik 7 Karta oceny biznesplanu
Załącznik 8 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
Załącznik 9 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z zestawieniem
Załącznik 10 Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług
Załącznik 11 Harmonogram rzeczowo finansowy wsparcia pomostowego
Załącznik 12 Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł
Załącznik 13 Wniosek o wsparcie pomostowe
Załącznik 14 Karta oceny formalnej wniosku o WP
Załącznik 15 Karta oceny merytorycznej wniosku WP
Załącznik 16 Wzór umowy wsparcia pomostowego
Załącznik 17 Aneks do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego
Załącznik 18 Umowa na wsparcie pomostowe w formie usług doradczych
Załącznik 19 Zaświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik 20A Oświadczenia współmałżonka o stosunkach majątkowych
Załącznik 20B Oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie