ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW
DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „IMPULS DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
WYŁONIONYCH W I TURZE NABORU KANDYDATÓW/TEK DO PROJEKTU
ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak ogłasza nabór biznesplanów w ramach projektu
„Impuls do przedsiębiorczości” dla uczestników/czek Projektu, którzy zostali wyłonieni w I turze naboru
kandydatów/tek do projektu.
O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą ubiegać się uczestnicy/czki, którzy wzięli udział
w minimum 80% godzin szkoleń oraz 80% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla
uczestników/czek projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.
Każdy/a z uczestników/czek projektu może wnioskować o wsparcie finansowe na rozwój
przedsiębiorczości w maksymalnej wysokości 25 324,14 PLN.
Uczestnik/czka składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany
jest załączyć, co najmniej:
1) potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80 %
godzin szkoleń oraz minimum 80 % godzin indywidualnego doradztwa – potwierdzona „za zgodność
z oryginałem” kopia karty usług doradczych oraz Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (jeżeli
dotyczy),
2) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej
otrzymanie (zał. nr 2 do Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 3
do Regulaminu),
3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 4 do
Regulaminu),
4) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. nr 5 do Regulaminu),
5) zbiór oświadczeń (zał. nr 6 do niniejszego Regulaminu):
a) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność
gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które
prowadziły działalność poza terytorium Polski),
b) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków
Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych
z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej
zdolność do czynności prawnych,
d) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko
UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
e) oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
Uczestnik/czka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia oceny
biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.
Biuro projektu
41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5
tel. 791 234 533, 535 739 734
e-mail: dotacje.bytom@alterego-dis.pl
St ron a 2
W przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu dodatkowo załącza się
następujące dokumenty:
1) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument
poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie
działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej),
wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
2) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy
spółki (jeśli dotyczy).
Biznesplan wraz z załącznikami w 1 egz. papierowym wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD, USB lub
innym nośniku) można składać w terminie od 4.09.2019 r. do 17.09.2019 r. w Biurze Projektu w Bytomiu
(41-909), ul. Świętochłowicka 5 zgodnie z określoną w Regulaminie definicją skutecznego doręczenia
informacji:
a) osobiście lub przez pełnomocnika w godzinach 800
– 1600 (wtorek, środa, piątek) oraz od 1000

1800 (poniedziałek, czwartek);
b) za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej;
c) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres:
dotacje.bytom@alterego-dis.pl
Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.
Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.
Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie
opisanej według poniższego wzoru:
Imię i Nazwisko Uczestnika/czki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres
Biznesplan w ramach projektu „Impuls do przedsiębiorczości!” – NIE OTWIERAĆ
ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak
41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5
Zasady przygotowania biznesplanu określono w Regulaminie przyznawania środków finansowych na
rozwój przedsiębiorczości, który znajduje się na stronie alterego-dis.pl oraz został przesłany do
uczestników/czek projektu drogą elektroniczną.
Regulamin oraz wzory biznesplanu i załączników dostępne są w biurze projektu oraz na stronie
internetowej alterego-dis.pl

 

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Z1 Biznesplan
Z2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Z3 Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis
Z4 Formularz de minimis
Z5 Szczegółowe zastawienie towarów i usług do BP
Z6 Oświadczenia UP
Z7 Karta oceny biznesplanu
Z8 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego