ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak w dniach od 25.09.2019 do 8.10.2019r. ogłasza nabór wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu
„Z doświadczeniem w nową rzeczywistość” dla uczestników/czek Projektu.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości oraz pobranie nowego załącznika nr 13 Wniosku o wsparcie pomostowe i załącznika 11 Harmonogramu rzeczowo – finansowego wsparcia pomostowego. Wniosek o wsparcie pomostowe wraz z harmonogramem oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami  opisanymi we wniosku (tj. załącznik 2 lub 3, załącznik 4, załącznik nr 12( jeśli dotyczy), wydruk z ewidencji CIDG lub KRS lub dokument potwierdzający status wspólnika jeśli dotyczy) należy złożyć w Biurze projektu w zaklejonej kopercie zgodnie z opisem wskazanym w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. We wniosku o wsparcie pomostowe oraz harmonogramie  wszystkie wydatki należy wpisać w kwocie netto. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu 536 440 896.