ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „IMPULS DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” WYŁONIONYCH W I TURZE NABORU KANDYDATÓW/TEK DO PROJEKTU

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak ogłasza nabór wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe w ramach projektu „Impuls do przedsiębiorczości” dla uczestników/czek Projektu, którzy zostali wyłonieni w I turze naboru kandydatów/tek do projektu. Wsparcie pomostowe w formie finansowej w wysokości 2 100,00 PLN/m-c oraz w formie usług doradczych udzielane jest wyłącznie tym uczestnikom/czkom projektu, którzy w ramach projektu otrzymają wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. W związku z powyższym ocena złożonego wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie dokonana po opublikowaniu listy rankingowej z oceną biznesplanów.
Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) wraz z następującymi załącznikami: 1) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 3 do Regulaminu), 2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4 do Regulaminu), 3) harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 11 do Regulaminu). 4) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 12 do Regulaminu).

Wniosek wraz z załącznikami (ułożonymi w kolejności jak wyżej) w 1 egz. papierowym można składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 26 września 2019 r. do 10 października 2019 r. w biurze projektu w Bytomiu (41-909), ul. Świętochłowicka 5 zgodnie z określoną w Regulaminie definicją skutecznego doręczenia informacji: a) osobiście lub przez pełnomocnika w godzinach 800 – 1600 (wtorek, środa, piątek) oraz od 1000 – 1800 (poniedziałek, czwartek); b) za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej; c) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: dotacje.bytom@alterego-dis.pl

Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu. Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Biuro projektu 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5 tel. 791 234 533, 535 739 734 e-mail: dotacje.bytom@alterego-dis.pl

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:
Imię i Nazwisko Uczestnika/czki projektu Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) Adres

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Impuls do przedsiębiorczości!” – NIE OTWIERAĆ

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5

Sposób przygotowania dokumentów: Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).
Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.
Załączniki do wniosku, które są w formie kopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Impuls do przedsiębiorczości” zamieszczonym na stronie https://www.alterego-dis.pl/category/impulsdo-przedsiebiorczosci/aktualnosci-impuls-do-przedsiebiorczosci/, w biurze projektu oraz przesłanym do uczestników/czek drogą elektroniczną.

 

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Z2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Z3 Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis
Z4 Formularz de minimis
Z11 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego
Z12 Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł
Z13 Wniosek o wsparcie pomostowe