ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak w partnerstwie z Fundacją Dar Edukacji realizuje
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.„Nowa droga zawodowa”.

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu przez nasz Zespół realizacji projektu „Nowa droga zawodowa”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VI Rynek Pracy, Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, a okres jego realizacji trwa od 01.08.2019 r. do 31.03.2021 r.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 82 (44K/38M) osoby fizyczne zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które to osoby uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach projektu objętych wsparciem zostaną:
- min. 32 (17K/15M) osoby zwolnione lub przewidziane do zwolnienia, w tym min. 16 (9K/7M) bezrobotnych,
- min. 2 (1K/1M) osoby niepełnosprawne,
- min. 5 (3K/2M) osób w wieku 50 lat i więcej,
- min. 20 (11K/9M) osób z niskimi kwalifikacjami.

W ramach projektu planowane jest udzielenie wsparcia w postaci w doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkoleń zawodowych, zatrudnienia subsydiowanego oraz poradnictwa pracy dla ścieżki „szkoleniowej” oraz doradztwa zawodowego, szkoleń i doradztwa przygotowujących do założenia i prowadzenia DG, dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie DG, finansowego wsparcia pomostowego oraz doradztwa specjalistycznego i poradnictwa pracy dla ścieżki „dotacyjnej”. ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak zapewni Kandydatowi lub Uczestnikowi Projektu możliwość skorzystania z usług dostępowych m.in. tłumacza języka migowego, pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, itd. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Celem projektu do 31.03.2021 r. jest podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia przez min. 41 (22K/19M) osób z grupy docelowej, którą stanowią 82 (44K/38M) osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC w województwie wielkopolskim poprzez realizacje 2 ścieżek wsparcia zakładających:
A) nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia DG przez min. 90% z 32 (17K/15M) osób w ramach ścieżki „dotacyjnej” oraz założenie przez 25 (13K/12M) z nich DG i poprowadzenie ich przez min. 12 m-cy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min. 15% będzie w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation),
B) nabycie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 80% z 50 (27K,23M) osób w ramach ścieżki „szkoleniowej”.

Planowane efekty realizacji projektu to podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia przez min. 41 (22K/19M) osób oraz:
- zidentyfikowanie potrzeb i przygotowanie IPD w ramach doradztwa zawodowego dla 82 UP (44K/38M),
- nabycie kompetencji lub kwalifikacji w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych przez 40 UP (22K/18M),
- znalezienie ofert odpowiadających kwalifikacjom/kompetencjom i doświadczeniu zawodowemu w wyniku udziału w indywidualnym pośrednictwie pracy przez 46 UP (25K, 21M),
- nabycie kompetencji niezbędnych do założenia i prowadzenia DG przez 29 UP (15K,14M),
- prowadzenie działalności gospodarczej przez okres min. 12 miesięcy przez 25 UP (13K, 12M),
- utworzenie 6 miejsc pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych da danego regionu (w ramach smart specialisation).

Wartość projektu: 2 021 829,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 718 555,16 zł

Informacje i zapisy:
Biuro projektu: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież
Tel. 531-858-658