ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Przedstawiamy listy oceny biznesplanów złożonych w ramach I tury naboru w projekcie “Impuls do przedsiębiorczości”.
Gratulujemy wszystkim pozytywnie ocenionym.

Lista rankingowa BP – Kobiety
Lista rankingowa BP – Mężczyźni

Jednocześnie informujemy, że “Uczestnik/czka Projektu, którego/j biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub otrzymał/a wsparcie w kwocie niższej niż wnioskowana, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).
Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Beneficjent rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone po w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Oficerów niezależnych.
Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Oficerów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio w biznesplanie i stanowiły podstawę oceny wniosku.” (Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, paragraf 6 ust. 15-17)