ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej załączmy dokumenty związane z przyznaniem przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „Stawiam na … SIEBIE!”. Wszystkie dokumenty należy wypełnić elektronicznie, wydrukować podpisać. Następnie cały komplet zeskanować i przesłać w pliku pdf na adres mailowy stawiamnasiebie@alterego-dis.pl. Wersję papierową w 2 egzemplarzach należy dostarczyć do biura projektu (Chodzież, ul. Harcerska 8) w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2019 r. – decyduje data wpływu dokumentów do Biura projektu. Dokumenty, które zostaną doręczone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Regulamin KOW
Wniosek o PRZEDŁOŻONE WSPARCIE POMOSTOWE 6.3.1
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Karta Oceny Formalnej Przedłuzonego WP
Karta Oceny Merytorycznej Przedłuzonego WP