ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami dotyczącymi wypłaty i rozliczania podstawowego wsparcia pomostowego informujemy, iż aktualnie Państwa wnioski zostają poddane ocenie formalnej. Osoby, których wnioski zostaną zwrócone do korekty (z błędami) będą miały 3 dni na ich korektę od dnia otrzymania wezwania. Wnioski zostaną poddane ponownej ocenie formalnej, a następnie przekazane do oceny merytorycznej. Po otrzymaniu pozytywnej oceny merytorycznej wskazany zostanie Państwu termin przygotowania załączników do umowy oraz termin podpisania umowy. Po wniesieniu przez Państwa zabezpieczenia wypłata środków nastąpi do 5 dni od podpisania umowy.

Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przysługuje Państwu od dnia założenia działalności gospodarczej w związku z powyższym osoby które założyły działalność w sierpniu otrzymają pierwszą wypłatę za 3 miesiące tj. sierpień, wrzesień oraz październik. Osoby, które założyły działalność we wrześniu za 2 miesiące tj. wrzesień oraz październik, a osoby z firmą założoną w październiku za miesiąc bieżący.

Uzyskane wsparcie pomostowe rozliczają Państwo comiesięcznie do 20-go dnia następnego miesiąca składając rozliczenie zawierające zestawienie poniesionych wydatków sporządzone w oparciu o dokumenty księgowe; oświadczenie o dokonaniu wydatków wg zestawienia oraz potwierdzenie zapłaty składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych za Uczestnika/czkę projektu oraz zatrudnionego pracownika (jeżeli dotyczy).

Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu, mogą zostać wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia okresu realizacji danego wsparcia pomostowego określonego w umowie. Wsparcie pomostowe rozliczane jest przez Państwa w kwotach netto (tj. bez VAT).

Wydatki w ramach przyznanego wsparcia pomostowego powinny zostać poniesione w okresie na jaki zawarta została umowa.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do ich zadawania poprzez wiadomość mailową: biuro-projektu-redziny@alterego-dis.pl