ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Ogłoszenie o naborze biznesplanów
dla uczestników/czek projektu „Impuls do przedsiębiorczości”

wyłonionych w II turze naboru kandydatów/tek do projektu

 

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak ogłasza nabór biznesplanów w ramach projektu „Impuls do przedsiębiorczości” dla uczestników/czek Projektu, którzy zostali wyłonieni w I turze naboru kandydatów/tek do projektu.

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą ubiegać się uczestnicy/czki, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz 80% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników/czek projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Każdy/a z uczestników/czek projektu może wnioskować o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w maksymalnej wysokości 25 324,14 PLN.

Uczestnik/czka składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany jest załączyć w kolejności podanej poniżej:

 • potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80 % godzin szkoleń oraz minimum 80 % godzin indywidualnego doradztwa – potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kopia karty usług doradczych oraz Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. nr 2 do Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 3 do Regulaminu),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 4 do Regulaminu),
 • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. nr 5 do Regulaminu),
 • zbiór oświadczeń (zał. nr 6 do niniejszego Regulaminu):
 1. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
  o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 2. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych
  z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy
  z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 4. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 5. oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Uczestnik/czka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia oceny biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

W przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu dodatkowo załącza się następujące dokumenty:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Biznesplan wraz z załącznikami w 1 egz. papierowym wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD, USB lub innym nośniku) można składać w terminie od 08.11.2019 r. do 22.11.2019 r. w Biurze Projektu w Bytomiu (41-909), ul. Świętochłowicka 5 zgodnie z określoną w Regulaminie definicją skutecznego doręczenia informacji:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika w godzinach 800 – 1600 (wtorek, środa, piątek)  oraz od 1000 – 1800 (poniedziałek, czwartek);
 2. za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej;
 3. w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres:  bytom@alterego-dis.pl

Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko  Uczestnika/czki projektu

Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Adres

Biznesplan w ramach projektu „Impuls do przedsiębiorczości!” – NIE OTWIERAĆ

 

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak
41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5

Zasady przygotowania biznesplanu określono w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który znajduje się na stronie alterego-dis.pl oraz został przesłany do uczestników/czek projektu drogą elektroniczną.

Regulamin oraz wzory biznesplanu i załączników dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej alterego-dis.pl.

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Z1 Biznesplan
Z2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Z3 Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis
Z4 Formularz de minimis 1 lutego 201
Z5 Szczegółowe zastawienie towarów i usług do BP
Z6 Oświadczenia UP
Z7 Karta oceny biznesplanu
Z8 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego