ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ!”

 

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak ogłasza nabór biznesplanów w ramach projektu

„Wykorzystaj swój potencjał!” dla uczestników/czek Projektu

 

 

  1. Uczestnik/czka składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej:
  1. a) potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80 % godzin szkoleń oraz minimum 80 % godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla Uczestników/czek projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
  1. b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu),
  1. c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu),
  1. d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu),
  1. e) zbiór oświadczeń (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu):

− oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

− oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

− oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

− oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

− oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

 

  1. Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
  1. a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
  1. b) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

 

Termin składania biznesplanów ustala się od dnia 12.11.2019 r. do dnia 25.11.2019 r.

 

Uczestnicy/czki Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze i §4. Procedura składania biznesplanów Regulaminu, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

 

Dokumenty można składać w Biurze Projektu w Bytomiu, ul. Świętochłowicka 5

w godzinach od 8.00 –16.00 (wtorek, środa, piątek) od 10.00 – 18.00 (poniedziałek, czwartek).

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu

o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki projektu

Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Adres

Biznesplan w ramach projektu „Wykorzystaj swój potencjał!” – NIE OTWIERAĆ

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak

41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5

 

Zasady przygotowania biznesplanu określono w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który znajduje się na stronie www.alterego-dis.pl oraz został przesłany do uczestników/czek projektu drogą elektroniczną. Regulamin oraz wzory biznesplanu i załączników dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.alterego-dis.pl