ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej prezentujemy listy rankingowe oceny biznesplanów złożonych przez uczestników/czki projektu “Impuls do przedsiębiorczości” w ramach II tury naboru. Karty oceny będą przesyłane indywidualnie do każdego drogą meilową.

Osoby których biznesplany zostały ocenione negatywnie lub otrzymały wsparcie w kwocie niższej niż wnioskowana, mają prawo złożenia pisemnego odwołania.

Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Beneficjent rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone po w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Oficerów niezależnych.
Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Oficerów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio w biznesplanie i stanowiły podstawę oceny wniosku.

Przypominamy, że wypłata wsparcia będzie możliwa wyłącznie dla osób, które zarejestrowały i rozpoczęły działalność gospodarczą w listopadzie.  W związku z tym proszę o niezwłoczne dostarczenie do biura projektu n/w dokumentów:
a) potwierdzenia wpisu w CEiDG,
b) potwierdzenia założenia rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki finansowe,
c) potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych,
d) dokumentów dotyczących proponowanych form zabezpieczenia umów (Regulamin zabezpieczeń wraz z załącznikami otrzymali Państwo drogą meilową oraz jest dostępny na stronie internetowej).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom!

 

Lista rankingowa BP – kobiety – II tura
Lista rankingowa BP- mężczyźni – II tura