ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności oraz ponoszenia kosztów z tym związanych informujemy, iż w celu prawidłowego wydatkowania wsparcia pomostowego jak również jego rozliczania należy:

 1. Rozliczyć wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatków w ramach wsparcia pomostowego finansowego podstawowego/wsparcia pomostowego przedłużonego*, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.
 2. Wydatki w ramach przyznanego wsparcia pomostowego powinny zostać poniesione w okresie na jaki zawarta została umowa.
 3. Zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego wsparcia pomostowego, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych, a także okresu wydatkowania wsparcia. Do prośby powinien zostać dołączony zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków.
 4. Wniosek o zmiany w harmonogramie, musi zostać złożony w formie pisemnej, w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana powinna wejść w życie. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika projektu lub gdy została ona zaakceptowana przez Beneficjenta.
 5. Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu, mogą zostać wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia okresu realizacji danego wsparcia pomostowego określonego w umowie/aneksie. Jeżeli całość wsparcia nie zostanie wydatkowana przez 6 miesięcy pozostałą kwotę należy zwrócić.
 6. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
 7. Wsparcie pomostowe wypłacane jest w 6 ratach. Pierwsza rata wypłacana została Państwu z uwzględnieniem wszystkich miesięcy od dnia założenia działalności tj. działalności otwarte we wrześniu otrzymały wsparcie pomostowe za miesiące wrzesień oraz październik wraz z ratą za bieżący miesiąc tj. listopad.
 8. Kolejne raty wypłacane będą z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku bankowym Beneficjenta w terminie ok 10-tego dnia każdego miesiąca (termin ten może ulec wydłużeniu).
 9. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków następować będzie comiesięcznie w terminie do 20-tego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, poprzez złożenie
  1. oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia zgodnie ze szczegółowym zestawieniem wnioskiem o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego (plik do pobrania)
  2. szczegółowego zestawienia wydatków poniesionych w ramach podstawowego /przedłużonego wsparcia pomostowego (plik do pobrania)
  3. potwierdzenia zapłaty składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych za Uczestnika/czkę projektu oraz zatrudnionego pracownika (jeżeli dotyczy).

Ze względu na skumulowanie raty za miesiące poprzednie pierwsze rozliczenie powinno dotyczyć tychże miesięcy tj działalność otwarta we wrześniu rozliczenie składane jest za okres wrzesień-listopad 2019 r.

 1. jeżeli Uczestnik/czka Projektu:
  1. nie usunie braków lub nie złoży wyjaśnień, dotyczących zestawienia poniesionych ze wsparcia finansowego wydatków na prośbę Beneficjenta,
  2. otrzymane środki wykorzysta w części niezgodnie z przeznaczeniem,
  3. przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania pomostowego wsparcia finansowego, jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe wydatkowanie części otrzymanego wsparcia

ma obowiązek dokonania zwrotu części otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu od Beneficjenta.

 1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej.
 2. Ponosząc wydatki należy pamiętać, aby posiadać i zachować dokumenty, na podstawie których dokonano poniesienia wydatku (zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego).
 3. Dokumenty należy systematycznie gromadzić w miejscu prowadzenia działalności w związku z rozliczaniem wsparcia pomostowego.
 4. Do każdego poniesionego wydatku należy posiadać następujące dokumenty: faktura zakupu, rachunek, rachunek wraz z umową cywilnoprawną lub umową kupna-sprzedaży oraz potwierdzenia zapłaty przelewem (wydruk potwierdzenia z rachunku bankowego), kartą (nadruk na fakturze „zapłacono kartą”/wydruk potwierdzenia z rachunku bankowego), płatność gotówką (kopia KP/kopia oświadczenia sprzedawcy/nadruk na fakturze „zapłacono gotówką”).
 5. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:
  1. dokonanie przelewem płatności lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego Uczestnika projektu ponoszącego wydatek,
  2. w przypadku wydatków pieniężnych dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności,
  3. dokumenty, faktury, umowy stanowiące podstawę poniesienia wydatku muszą być zawarte /wystawione na firmę.
 6. Wszelkie zakupy finansowane ze wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem księgowym wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta. Wyjątek stanowią zakupy, które ponieśli Państwo po założeniu działalności, lecz przed otrzymaniem wsparcia pomostowego. Wszelkie tego typu koszty poniesione wcześniej mogą sobie Państwo zrefundować na konto prywatne lub w gotówce, w zależności od sposobu poniesienia kosztu. Informuję, że paragon nie jest dokumentem księgowym i udokumentowanie zakupu paragonem nie zostanie rozliczone w ramach wsparcia pomostowego.
 7. Każdy z dokumentów księgowych opłaconych ze wsparcia pomostowego powinien zawierać „Opis dokumentu” (plik do pobrania). Opis dokumentu należy nadrukowywać z tyłu (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie wsparcia pomostowego.
 8. Oryginały dokumentów, które muszą być przechowywane w biurze rachunkowym należy skserować, a ich kopie przechowywać w miejscu prowadzenia działalności w celu umożliwienia ich kontroli na miejscu.
 9. Pozostałe zasady opisane zostały przy rozliczaniu dotacji

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!

 

Opis faktury
Oświadczenie wydatkowania wsparcia pomostowego zgodnie z wnioskiem pomostowym
Zestawienie rozliczenia wsparcia pomostowego,