ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy aktualizację list rankingowych po ocenie biznesplanów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Jednocześnie informujemy, że Uczestnik/czka Projektu, którego/j biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub otrzymał/a wsparcie w kwocie niższej niż wnioskowana, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).
Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Beneficjent rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone po w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Oficerów niezależnych.
Odwołania w formie pisemnej można kierować na adres biura projektu tj. 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5. W celu usprawnienia procedury ponownej oceny prosimy o równoczesne przesłanie podpisanego odwołania w formie elektronicznej (mailowo) na adres biuro@alterego-dis.pl