ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak w dniach od 03.01.2020 r. do 10.01.2020 r. ogłasza nabór wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu
„Wykorzystaj swój potencjał” dla uczestników/czek Projektu.

Wniosek o wsparcie pomostowe należy złożyć zgodnie z zaktualizowanym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wniosek o wsparcie pomostowe wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami opisanymi we wniosku (tj. załącznik 2 lub 3, załącznik 4, załącznik nr 12 (jeśli dotyczy), wydruk z ewidencji CIDG lub KRS lub dokument potwierdzający status wspólnika (jeśli dotyczy) należy złożyć w Biurze projektu w zaklejonej kopercie zgodnie z opisem wskazanym w § 10. Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego Regulaminu lub przesłać pocztą na adres Biura projektu.

Wszystkie wydatki we wniosku o wsparcie pomostowe oraz harmonogramie należy wpisać w kwocie netto.

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularz de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego
ZAŁĄCZNIK NR 12 Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł
ZAŁĄCZNIK NR 13 Wniosek o wsparcie pomostowe