ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak w dniach od 14.01.2020 do 20.01.2020 r. ogłasza nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu
„Z doświadczeniem w nową rzeczywistość” dla uczestników/czek Projektu.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości oraz pobranie załącznika nr 13 Wniosku o wsparcie pomostowe i załącznika 11 Harmonogramu rzeczowo – finansowego wsparcia pomostowego.

Wniosek o wsparcie pomostowe wraz z harmonogramem oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami opisanymi we wniosku (tj. załącznik 2 lub 3, załącznik 4, załącznik nr 12 (jeśli dotyczy), należy złożyć w Biurze projektu w zaklejonej kopercie zgodnie z opisem wskazanym w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. We wniosku o wsparcie pomostowe oraz harmonogramie  wszystkie wydatki należy wpisać w kwocie netto. W razie pytań prosimy o kontakt.