ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Droga na szczyt”.

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o realizacji przez nasz Zespół projektu „Droga na szczyt”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a okres jego realizacji trwa od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym minimum 24 [14K/10M] osoby o niskich kwalifikacjach i minimum 6 [3K/3M] osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących/pracujących na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (z czego minimum 12 [7K/5M] to osoby zamieszkujące obszar miast średnich),z następujących grup:

- minimum 36 [20K/16M] osób bez pracy (30 [17K/13M] osób biernych zawodowo i 6 [3K/3M] osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym minimum 2 [1K/1M] osoby długotrwale bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
- maksimum 24 [14K/10M] osoby należące do minimum jednej z grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilnoprawnych, z których minimum 18 [10K/8M] osób stanowić będą pracujący, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

W ramach projektu planowane jest udzielenie wsparcia w postaci:

- identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD – dla 60 Uczestników Projektu po 4 godz./UP;
- indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu – dla 60 Uczestników Projektu po 8 godz./UP;
- szkoleń zawodowych – dla 60 Uczestników Projektu po średnio 120 godz./UP;
- 3-miesięcznych staży zawodowych dla 36 Uczestników Projektu oraz indywidualnego pośrednictwa pracy po 6 godz./UP dla 60 Uczestników Projektu;
- zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy dla 12 Uczestników projektu.
Istnieje możliwość uzyskania wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną.

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak zapewni Kandydatowi lub Uczestnikowi Projektu możliwość skorzystania z usług dostępowych m.in. tłumacza języka migowego, pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, itd. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy 60 [34K/26M] osób z grupy docelowej projektu wskazanej powyżej.

Planowane efekty realizacji projektu to:

- liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 24 [14K/10M],
- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – 39%,
- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 54%,
- minimalny poziom efektywności zawodowej – 27%.

Wartość projektu: 1 035 758,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 983 970,33 zł.

Informacje i zapisy:
Biuro projektu: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież
Tel. 531-858-658