ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

dla uczestników/czek projektu „Impuls do przedsiębiorczości”

którzy otrzymali dofinansowanie w I turze naboru biznesplanów

 

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak ogłasza nabór wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe w ramach projektu „Impuls do przedsiębiorczości” dla uczestników/czek Projektu, którzy zostali wyłonieni w I turze naboru kandydatów/tek do projektu.

Wsparcie pomostowe w formie finansowej w wysokości maksymalnej 2 100,00 PLN/m-c oraz w formie usług doradczych udzielane jest wyłącznie tym uczestnikom/czkom projektu, którzy w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowe wsparcie pomostowe.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) wraz z następującymi załącznikami:

  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub informacją wydrukowaną ze strony https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
  • (załącznik nr 2 do Regulaminu),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4 do Regulaminu),
  • harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 11 do Regulaminu),
  • w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 12 do Regulaminu),
  • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacie podatków,
  • Informację na temat stopnia realizacji założeń z biznesplanu (wg załącznika do ogłoszenia).

 

Załączniki należy ułożyć w kolejności jak wskazano powyżej.

Wniosek wraz z załącznikami (ułożonymi w kolejności jak wyżej) w 1 egz. należy przesłać w formie podpisanych skanów w terminie od 17 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. na adres: dotacje.bytom@alterego-dis.pl.

 

Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Ze wzg. na ogłoszony w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego kompletny wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej – wyłącznie podpisane skany dokumentów. O możliwości złożenia wersji papierowej zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie po otwarciu biura projektu.

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko  Uczestnika/czki projektu

Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Adres

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Impuls do przedsiębiorczości!” – NIE OTWIERAĆ

 

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak
41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5

 

 

Sposób przygotowania dokumentów:

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Załączniki do wniosku, które są w formie kopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

 

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się  w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Impuls do przedsiębiorczości” zamieszczonym na stronie  https://www.alterego-dis.pl/category/impuls-do-przedsiebiorczosci/aktualnosci-impuls-do-przedsiebiorczosci/, w biurze projektu oraz przesłanym do uczestników/czek drogą elektroniczną.

 

Z4 formularz de minimis
Monitoring realizacji biznesplanu
Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego
Z2 oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Z12 oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł
Z13 wniosek o wsparcie pomostowe