ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak ogłasza w dniach od 9 kwietnia 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. nabór wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach projektu “Wykorzystaj swój potencjał!”.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości) wraz z następującymi załącznikami:

1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub informacją wydrukowaną ze strony https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary (załącznik nr 2 do Regulaminu),
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4 do Regulaminu),
3. harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 11 do Regulaminu),
4. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 12 do Regulaminu),
5. Informację na temat stopnia realizacji założeń z biznesplanu (wg załącznika do ogłoszenia).

UWAGA!

Ze wzg. na ogłoszony w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego kompletny wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej – wyłącznie podpisane skany dokumentów. O możliwości złożenia wersji papierowej zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie po otwarciu biura projektu.

Załączniki należy ułożyć w kolejności jak wskazano powyżej.

Wniosek wraz z załącznikami (ułożonymi w kolejności jak wyżej) w 1 egzemplarzu należy przesłać w formie podpisanych skanów w terminie od 9 kwietnia 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. na adres: biuro@alterego-dis.pl. Wnioski złożone po terminie nie będę rozpatrywane.

 

NOWY Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Formularz de minimis
NOWY Harmonogram rzeczowo finansowy wsparcia pomostowego
Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł
NOWY Wniosek o wsparcie pomostowe
Monitoring realizacji biznesplanu