ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Komisja Oceny Wniosków dokonała weryfikacji złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wyniki wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajdują się w poniższej tabeli.

Wyjaśnienia:
PRZYZNANA DOTACJA – Uczestnikowi projektu została przyznana dotacja
LISTA REZERWOWA – Uczestnik projektu ma szansę na uzyskanie dofinansowania, jednak ostateczna decyzja odnośnie statusu Uczestnika projektu (przyznana dotacja lub brak środków), rozstrzygnie się po rozpatrzeniu odwołań.

Wyniki BP