ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Ogłaszamy nabór Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego. Wsparcie zostanie przyznane na zasadach określonych w ogłoszeniu. Wnioski na załączonym formularzu można składać od dnia 10 do 19 lutego 2021 r. drogą pocztową (decyduje data wpływu do Biura projektu) lub elektroniczną w formie skanu podpisanego dokumentu,
z zastrzeżeniem, iż wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać w ciągu 5 dni roboczych uzupełniony o wersję papierową.

Ogłoszenie
Wniosek o wsparcie pomostowe finansowe przedłużone