ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W związku z realizacją przez ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak projektu: „Kuźnia możliwości II” nr: RPWP.07.01.02-30-0139/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert.

Przedmiotem zamówienia jest usługa na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych z dla maksymalnie 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo z terenów wielkopolskich powiatów: chodzieski.

Formularz oferty