ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Komisja Oceny Wniosków dokonała weryfikacji złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego. Zanonimizowane wyniki wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajdują się w poniższej tabeli.

Wyjaśnienia:
PRZYZNANE – Uczestnikowi projektu zostało przyznane wsparcie pomostowe przedłużone
LISTA REZERWOWA – Uczestnik projektu ma szansę na uzyskanie wsparcia pomostowego, jednak ostateczna decyzja odnośnie statusu Uczestnika projektu (przyznane wsparcie lub brak środków), rozstrzygnie się po rozpatrzeniu odwołań.

Pomostowe przedłużone lista