ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym „Impuls do kariery” realizowanym na terenie województwa małopolskiego!

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.03.2022 zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135(75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących/uczących się w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m.Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 (15K/12M) osób będą stanowili

mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW, wyłącznie pozostających bez zatrudnienia- 75 (42K/33M) biernych zawodowo i 60 (33K/27M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

CZEKAMY NA CIEBIE!

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • indywidualne wsparcie motywacyjne,
 • szkolenia zawodowe zakończone egzaminem,
 • trzymiesięczny staż.

Gwarantujemy:

 • stypendium szkoleniowe (nie więcej niż 980,10 zł brutto),
 • stypendium stażowe 1969,64 zł brutto x 3 miesiące,
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
 • udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Biuro projektu znajduje się w nowo wybudowanym budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych - szerokie schody, szklane drzwi, winda z wejściem oznaczoną czarno-żółtą taśmą co ułatwia poruszanie się osobom niedowidzącym. Biuro zlokalizowane jest blisko dworca autobusowego oraz stacji kolejowej. Blisko biura znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych. W razie zaistnienia potrzeby możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Kadra projektu używa języka łatwego, wrażliwego na płeć, dostosowanego do potrzeb poznawczych kandydatów. Dokumenty projektu opracowane zostały uwzględniając ewentualne dysfunkcje kandydatów- łatwy język, duża czcionka. Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej, jak również w biurze projektu. Kadra projektu służy pomocą przy wypełnianiu dokumentów. Strona alterego-dis.pl, na której znajdują się informacje o projekcie jest dostosowana do osób z dysfunkcją wzroku - istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu.

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min. 40%
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 30%

A także osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet-min. 45%
 • bezrobotnych mężczyzn nienależących do wyżej wymienionych grup - min. 60%

Wartość projektu: 1 991 481,80 PLN

Dofinansowanie projektu: 1 891 907,71 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 692 759,53 PLN

Wkład własny: 99 574,09 PLN

Informacje:

Biuro Projektu „Impuls do kariery”

ul. 11 – go listopada 27 lok.2.2, 38 – 300 Gorlice

tel. 530 288 431, mail. biurogorlice@alterego-dis.pl